Voor 15:00 besteld is morgen in huis. Gratis verzending bij bestelling boven 45 euro.

0652645217 / 0628471864 info@borubamboo.nl

Algemene Voorwaarden

Inhoud:

Artikel 1- Definities
Artikel 2- Huisstijl / Ondernemer
Artikel 3- Relevantie
Artikel 4 Aanbieding
Artikel 5- Overeenkomst
Artikel 6- Herroepingsrecht
Artikel 7 – Opnamekosten
Artikel 8- Uitsluiting Herroepingsrecht
Artikel 9 – Prijsbepaling
Artikel 10- Conformiteit en garanties
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13- Betalingen
Artikel 14 – Klachten
Artikel 15 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze Voorwaarden / Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op afstand producten aan consumenten aanbiedt.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in opdracht van een bedrijf of beroep en die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst op basis van een door bedrijven georganiseerd systeem van verkoop op afstand van producten en diensten, waaronder het sluiten van een overeenkomst met behulp van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek van communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt om een ​​overeenkomst te sluiten zonder dat de consument en de ondernemer zich op dezelfde plaats en op dezelfde tijd hebben verzameld. Consideratie tijd: de termijn gedurende welke de consument het herroepingsrecht kan uitvoeren. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te beëindigen. Dag: kalenderdag. Een lengtetransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en diensten waarvan de leveringsverplichting en de inkoop over een bepaalde periode worden gespreid.
Duurzaam medium: elk instrument dat de ontvanger of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hen persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die passend is voor het doel van de informatie en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Huisstijl / ondernemer
Wauw Styling
Vendelier 44
5684GC Best
Nederland

E-mail: info@borubamboo.nl
Telefoon: +31652645217 (09.00 tot 17.30 uur)
KVK: 78324327
BTW-nr .: NL003318639B77

Artikel 3- Relevantie

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden / voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijker wijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn en op verzoek van de consument deze algemene voorwaarden / condities zo spoedig mogelijk aan de consument worden toegezonden. mogelijk zonder extra kosten.
3 Indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg, niet tegenstaande het vorige artikel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt gesloten, kan de tekst van de algemene voorwaarden / elektronisch communicatiemiddel aan de consument op zodanige wijze beschikbaar worden gemaakt dat de tekst in een eenvoudige taal kan worden bewaard. op een duurzaam medium. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de consument de algemene voorwaarden / voorwaarden langs elektronische weg kan vinden en dat deze voorwaarden / termijnen op verzoek van de consument zonder extra kosten elektronisch of anderszins aan de consument zullen worden toegezonden. .
4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden / voorwaarden ook specifieke product- en servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde artikel mutatis en in geval van tegenstrijdige voorwaarden / voorwaarden kan de consument in beroep gaan tegen de relevante voorwaarden / voorwaarden die het meest van toepassing zijn gunstig voor de consument.

Artikel 4 – Aanbod
1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of andere specificaties heeft, zal dit nadrukkelijk worden vermeld.
2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling door de consument van de producten / diensten mogelijk te maken. De afbeeldingen die door de ondernemer worden gebruikt, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten en diensten. Kennelijke vergissingen en fouten binden de ondernemer niet.
3 Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen verband houden met het aanbod wanneer het door de consument wordt aanvaard. Dit betreft in het bijzonder:
Prijs inclusief belastingen,
Eventuele kosten van bezorging,
De wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en de noodzakelijke handtekeningen
om het herroepingsrecht toe te passen op
De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst, de termijn voor aanvaarding van de aanbieding of de periode waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert tot het niveau van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grond dan het reguliere tarief voor communicatie indien de overeenkomst na de conclusie wordt gearchiveerd en zo ja hoe deze voor de consument te raadplegen op welke wijze de consument kan, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie controleren en zo nodig herstellen
alle andere talen, inclusief Nederlands, voor de overeenkomst de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument de gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De Overeenkomst

1 De overeenkomst wordt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, definitief op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de voorwaarden voldoet.
2 Indien de consument de aanbieding langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg dat hij de aanvaarding van de aanbieding heeft ontvangen. Zolang de ondernemer de aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer de nodige veiligheidsmaatregelen in acht.
4 De ondernemer kan binnen het wettelijke kader informeren of controleren of de consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, en tevens alle belangrijke feiten en factoren controleren die nodig zijn om een ​​overeenkomst op deugdelijke afstand tot stand te brengen. Indien de ondernemer op grond van onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd en een bestelling / aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van de aanbieding bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal de volgende informatie met de producten of diensten verzenden, schriftelijk of op een zodanige wijze dat de consument de gegevens op een duurzame drager op een toegankelijke manier kan opslaan: het adres van het bedrijf waar de consument klachten kan indienen. De voorwaarden en de manier waarop de consument het herroepingsrecht kan uitvoeren en een duidelijke aanwijzing met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht. Informatie over garanties en diensten na verkoop. De informatie vermeld in artikel 4 lid 3, tenzij de ondernemer deze informatie al heeft verzonden vóór de uitvoering van de overeenkomst. De vereisten voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van één jaar of langer of van onbepaalde duur is.
6 In het geval van een lengtetransactie geldt de vorige clausule e. is alleen van toepassing voor de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bezorging van producten:

1 Na aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. De bedenktijd begint op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen of een door de consument vooraf aangewezen vertegenwoordiger die aan de ondernemer bekend is gemaakt.
2 Tijdens de bedenktijd zal de consument het product en de verpakking zorgvuldig behandelen. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover als nodig om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij het herroepingsrecht wenst uit te voeren, zal hij het product met alle accessoires en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele conditionering en verpakking aan de ondernemer retourneren, in overeenstemming met de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer. De retourverpakking moet de retourverpakking bevatten om te worden verwerkt.
Deliverance of Services:
3 Na de levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende minimaal 7 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4 Om het herroepingsrecht uit te voeren, moet de consument zich houden aan de redelijke en duidelijke instructies die door de ondernemer bij het aanbod zijn verstrekt of tot slot bij de bevrijding van de dienst.

Artikel 7 – Uitbetalingskosten
1 Als de consument het herroepingsrecht uitoefent, hoeft hij niet meer te betalen dan de kosten van het terugzenden van het product.
2 Indien de consument een betaling heeft verricht, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de intrekking of na de retourzending terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting
herroepingsrecht 1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in het tweede en derde lid. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts van toepassing indien de ondernemer dit duidelijk op zijn minst in de tijd heeft vermeld vóór het sluiten van de overeenkomst.
2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende producten:
die door de ondernemer zijn opgesteld volgens specificaties van de consument
Dat zij duidelijk persoonlijk van aard zijn

Welke niet door hun aard kunnen worden geretourneerd Dat kan snel bederven of verouderen
Wiens prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft Individuele kranten en tijdschriften voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende diensten:
betreffende logies, vervoer, restaurants of recreatie op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Waarvan de levering is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de consument voordat de bedenktijd is verstreken. Betreffende weddenschappen en loterijen

Artikel 9 – Prijsbepaling
1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderende btw-tarieven.
2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten en diensten met variabele prijzen aanbieden, indien deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst alleen als de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen vanaf de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en garanties
1 De ondernemer zorgt ervoor dat de producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, zorgt ervoor dat het in het aanbod genoemde specificaties, redelijke eisen, deugdelijkheid en / of bruikbaarheid garandeert en zorgt op de datum van opstelling voor de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften.
2 Een garantie van de ondernemer, fabrikant of importeur doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1 De ondernemer zal de grootste zorgvuldigheid in acht nemen bij de ontvangst en uitvoering van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen voor diensten.
2 Het adres dat door de consument aan de ondernemer bekend is gemaakt, wordt als de plaats van aflevering beschouwd.
3 Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder verdere kosten te beëindigen en heeft hij recht op een schadevergoeding.
4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding, terugbetalen.

5 Indien de levering van een bestelde product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer ernaar streven om een ​​vervangend product beschikbaar te stellen. Ten minste vóór de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend product zal worden geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten voor vervangende producten. De kosten van een eventuele retourzending komen voor rekening van de ondernemer.
6 Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en een aangekondigde vertegenwoordiger aan de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7 Als u een beschadigd product ontvangt, moet u dit binnen drie dagen per e-mail melden. U kunt deze e-mail verzenden naar: info@manouxx.nl.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
1 De consument kan te allen tijde een overeenkomst beëindigen die is aangegaan voor onbepaalde tijd en die strekt tot regelmatige levering van producten (elektriciteit inbegrepen) en diensten met inachtneming van de toepasselijke opzeggingsregels van een kennisgeving van niet meer dan een maand.
2 De consument kan te allen tijde een overeenkomst opzeggen die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot regelmatige aflevering van producten (elektriciteit inbegrepen) of service aan het einde van de bepaalde periode met inachtneming van de geldende opzegtermijnen van een opzegtermijn van niet meer dan één maand .

Artikel – 13 Betalingen
1 Tenzij anders overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen door de consument te worden voldaan binnen 14 dagen nadat de klant het product heeft ontvangen. In geval van een overeenkomst tot het leveren van een dienst moeten de verschuldigde bedragen worden voldaan binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen in de algemene voorwaarden. Wanneer een vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst (en) voordat de bedongen betaling heeft plaatsgevonden.
3 De consument heeft de plicht om de ondernemer op de hoogte te stellen van onnauwkeurigheden in de betalingsgegevens.
4 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachten
1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens deze klachtenprocedure.
2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden binnen een redelijke termijn die aan de ondernemer wordt voorgelegd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3 De aan de ondernemer voorgelegde klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen 14 dagen antwoorden en een indicatie geven wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord zal ontvangen. 4 Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er een geschil dat onderwerp is van de geschillenbeslechting.

Artikel 15 – Geschillen

1 Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.

 

Pin It on Pinterest